Hjertelig velkommen til Børnehuset Brøndvej

 

 

Generel information

 

Børnehuset hovedadresse er:

 

Børnehuset Brøndvej

Brøndvej 5

2640 Hedehusene

Tlf. 43 35 32 20

Mail Brondvej@htk.dk

 

Børnehuset består af to huse:

-          Vuggestuehuset kaldet Planten. Det ligger på Brøndvej nr. 4a, 2640 Hedehusene, direkte tlf.nr. Planten 43 35 30 80

-          Børnehavehuset kaldet Regnbuen. Det ligger på Brøndvej nr. 5, 2640 Hedehusene, direkte tlf.nr. Regnbuen 43 35 32 20

 

Det er hovedadressen, der skal benyttes, hvis man ønsker at skrive et postkort til sine kammerater, når man er på ferie, eller på anden måde skal i kontakt med huset pr. brev.

 

Børnehuset har en hjemmeside, som er under udarbejdelse, men der ligger allerede nu nyttige informationer. Hjemmesiden er www.broendvej.htk.dk

 

Åbningstider: Mandag til torsdag 6:30-17:00 og fredag 6:30-16:45.

 

 

Børnehusets organisering og pædagogik

 

Organisering

I begge huse arbejdes der i teams. Dette betyder, at Vuggestuehuset er inddelt i team Radiserne og team Gulerødderne med maksimalt 23 vuggestuebørn i hvert team med for tiden 6 voksne tilknyttet hvert team. Børnehavehuset er inddelt i team Trolde og team Drager med maksimalt 50 børnehavebørn i hvert team med for tiden 8 voksne tilknyttet hvert team.

 

Vi vægter også at være en rummelig arbejdsplads og har pt. to personer i skånejob og løbende personer i jobtræning. Det oplever vi giver nogle gode menneskelige værdier til institutionen og børnene. Der skal være plads til alle, og vi vil gerne hjælpe andre på vej.

 

De enkelte teams opdeler børnene i mindre grupper, som tager udgang punkt i det enkeltes barns niveau, udviklingsbehov og –muligheder i forhold til den samlede børnegruppe.

 

Idrætscertificering

Medarbejderne i Børnehuset er blevet idrætscertificeret, og det betyder, at bevægelse og motorisk udvikling har et stort fokus i dagligdagen, hvor børnene stimuleres til at udforske deres egne fysiske ressourcer. Derudover anvendes motorisk udfoldelse, som en pædagogisk inkluderende tilgang, således at lege tilpasses børnenes niveau, og at der gennemføres fysisk betonede lege i børnegrupperne på en måde, så alle oplever det som en succes. 

 

Dagens rytme i børnehuset

 

Morgen

Begge huse åbner kl. 6:30, hvor de første personaler møder ind. Den første tid går med at gøre klar til morgenmad og sige velkommen til de børn, der er tidligt på skansen. Fra kl. ca. 6:45 til 7:30 er der morgenmad. Frem til kl. 9:00 arbejder personalet på tværs af teams. De enkelte stuer åbner op efterhånden, som personalet møder ind.

 

Formiddag

Kl. 9:00 er der samling på den enkelte stue. Vi ser gerne, at jeres børn enten ankommer inden samling eller efter. Dette er for at skabe ro om denne stille og fokuserede stund, hvor vi synger sange, snakker om hvad der skal ske på dagen, leger en leg eller får læst en historie. Samlingen afsluttes med lidt frugt og brød samt noget at drikke. Det er huset, der giver frugt og brød til alle børn. Samlingen er færdig omkring kl. 9:30.

 

Efter samlingen starter dagens aktiviteter, hvor børnene opdeles i mindre grupper og deltager i forskellige planlagte aktiviteter. Det kan fx være en tur i nærområdet, tur til Club-IN’s gymnastiksal, ture til Hedeland og udflugter med bus og tog til Zoo, Roskilde, Taastrup mv. Indendørsaktiviteter som fx maling, tegning, klippe og klister. Endelig er der aktivikter på tværs af de to huse, for at sikre kendskabet og relationerne mellem børnegrupperne og de voksne, som fx rytmik, bagedage, maddage, to gang om året tager vi i hedeland med en gruppe af børn i aldersgruppen 2-3 år og arbejder med forskellige emner.

 

Dette er et udsnit af de aktiviteter vi har i løbet af året. I forhold til den konkrete planlægning af aktiviteter, så kan du/I orientere dig/jer i planlægningskalenderen for det enkelte team. Spørg personalet hvor den hænger, hvis du ikke kan finde den.

 

Frokost

Vi spiser frokost omkring kl. 11, hvor børnene samles i deres teams.  Der bliver vasket hænder inden måltidet. Vuggestuebørnene får al manden fra institutionens køkkener, mens børnehavebørnene har madpakker med. Dog gælder det for vuggestuebørnene, at det er madpakkedag den første fredag i måneden i Planten og hver fredag i Regnbuen.

 

 

Efter frokost puttets de mindste i vuggestuehusets krybber, mens de vuggestuebørn - der ikke skal sove - er på stuerne.

 

I børnehavehuset er der også mulighed for at sove til middag. Det sker på madrasser på troldestuen længst mod køkkenet. Alle andre børnehavebørn er ude og lege, næsten uanset vind og vejr. Så husk hensigtsmæssigt udendørstøj og skiftetøj.

 

Eftermiddag

Omkring kl. 14.30 er der eftermiddagsmad og de store børn, der har sovet til middag i børnehavehuset vækkes. Eftermiddagsmaden spises indendørs i de enkelte teams eller hvis vejret tillader det samles vi på legepladsen. Uanset om det sker ude eller inde, så er det vigtigt for os at sikre, at det en hyggelig stund, hvor der er ro på og vi har tid til at snakke med børene. Eftermiddagsmaden gives af huset og er til alle børn. Der serveres noget brød og frugt, samt mælk. Eftermiddagsmaden afsluttes omkring kl. 15, men kan dog svinge, alt efter dagens program, vejret, børene osv. Hvis børnene er sultne før eller efter eftermiddagsmaden, så kan de til en hver tid hente deres madpakke.

 

Husene begynder at sætte stole op, feje gulve, rydde legetøj op mv. mellem kl. 15:30 og 17. Vi sørger for, at der er steder, hvor børnene kan lege uden at opleve, at der bliver ’lukket ned’, samtidige er det vigtigt for os, at børnene er med til at rydde op og bidrager til aktiviteten, så vi er fælles om at passe på vores ting. Hvis I som forældre kommer og henter jeres barn midt i en leg må I gerne spørge til, om jeres barn skal rydde legetøjet på plads.

 

Fra kl. 16 samkøres teams og de er fælles om børnene, da der ikke er så meget personale tilbage frem til lukketid.

 

Når I henter Jeres barn, forventer vi, at I siger farvel til en voksen. Det er vigtigt for os og en god måde at afslutte dagen på for jeres barn.

 

Hvis der er legeaftaler eller en anden end jer forældre, der afhenter barnet, så skal I informere personalet om dette.

 

Statussamtaler

Alle forældre tilbydes en årlig samtale vedrørende barnets udvikling og trivsel. I forbindelse med overgang fra vuggestuen til børnehaven deltager en medarbejder fra hvert hus, for at sikre et tæt samarbejde om barnet og at informationerne overleveres. Hvis I som forælder i øvrigt ønsker en snak om eller er bekymret for jeres barns udvikling eller trivsel, så er I meget velkomne til at bede om en ekstra samtale.

 

Vi vil ligeledes kontakte jer, hvis vi har behov for en ekstra samtale med jer om jeres barn.

 

Praktisk information

 

Forplejning

Børnene får overvejende økologisk mad (70-80 %). Der er to køkkenmedarbejdere og det fremgår på tavlerne, hvad vuggestuebørnenes menu er.

 

Ved allergier tager vi hensyn til dette, såfremt lægen er med på råd og vejledning.

 

Medicin

Vi giver kun medicin til livstruende eller kroniske sygdomme. Kontakt personalet for mere information.

 

Solcreme

Om sommeren skal I huske at smøre jeres barn med solcreme inden i afleverer. Vi indsmører børnene ved middagstid.

 

Tøj

Husk hensigtsmæssigt overtøj og fodtøj, samt at lægge skiftetøj i børnenes kasser, så det passer til årstiden. Husk navn i tøj og sko. Vådt tøj placeres i tørreskabene.

 

Gaver

Hvis I ønsker at give en opmærksomhed skal den gives til et team eller den samlede personalegruppe, da vi ikke må modtage opmærksomheder som enkeltpersoner.

 

Parkering

Der henstilles til, at alle forældre respekterer, at parkering ude på vejen foran Regnbue-huset ikke er tilladt. Det gælder både parkering, samt afsætning og påstigning. Dette bedes respekteret af hensyn til jeres børns sikkerhed, da det er en vej med mange fodgængere, cykelister og gennemkørende trafik begrænser en parkeret bil udsynet betragteligt, og her kan et lille barn nemt blive overset. Bilister opfordres til at benytte den store offentlige parkeringsplads på Brøndvej.

 

Forældrebestyrelse og forældreråd

På forældremødet i maj vælges børnehusets forældrerepræsentant og suppleant til den samlede institutions forældrebestyrelse (Børnehuset Brøndvej er én afdeling ud af 11 afdelinger i den samlede institution). Derudover vælges forældrerådet max 11 repræsentanter, som mødes 4-6 gange om året, forældrerådet udarbejder sin egen forretningsorden og har dermed ikke en formel bunden opgave, da den er placeret i forældrebestyrelsen.

 

Forældrerådet udsender løbende nyhedsbreve/referater fra forældrerådsmøder, dagsordener til møder og anden information pr. mail. Du/I kan tilmelde jer nyhedsbreve ved at skrive en mail til bestyrelsen på raadet@brondvej.dk og skrive, at I gerne vil modtage nyheder og info pr. mail. I kan også stille eventuelle spørgsmål til forældrerådet og forældrebestyrelsesrepræsentanten på denne mail, eller alternativt lægge en seddel i forældrerådets hvide postkasse, som hænger på gavlen ved Regnbue-huset.

 

Ledelsen

Pædagogisk leder for Børnehuse Brøndvej er Astrid Krüger (Er til stede i begge huse på skift) træffes på mail: Brondvej@htk.dk eller tlf. 43 35 32 20. Hvis I ønsker at tale med mig, men ikke kan få fat i mig pr. telefon, så sig det til en medarbejder, som sørger for at give beskeden videre.

 

Institutionsleder for de 11 afdelinger er Jette Aistrup (Er til stede på Charlotteskolen og Gadehaveskolen) 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 23. september 2017, kl. 07:22.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://www.broendvej.htk.dk/Foraeldreinfo/Velkomst.aspx